SploA?ni pogoji

SPLOA�NI POGOJI

1. SPLOA�NA DOLOA?ILA

Ti sploA?ni pogoji za turistiA?ne aranA?maje so sestavni del turistiA?nega aranA?maja, ki ga organizira Potovalna agencija Zmaj, Zef BeriA?aj s.p. (v nadaljevanju PA Zmaj) oziroma pooblaA?A?ena turistiA?na agencija s strani PA Zmaj in na katerega se prijavlja potnik (naroA?nik potovanja).

SploA?ni pogoji veljajo le za turistiA?ne aranA?maje, ki jih organizira PA Zmaj, razen, v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo turistiA?nih aranA?majev drugih organizatorjev. V kolikor je v posameznem programu glede katerekoli toA?ke teh sploA?nih pogojev doloA?eno drugaA?e, velja doloA?ilo oziroma navedba v programu.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se A?teje, da je potnik sprejel doloA?ila teh SploA?nih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naroA?il turistiA?ni aranA?ma. Z doloA?ili SploA?nih pogojev se potnik lahko seznani na spletni strani www.zmajtravel.com ali v poslovalnici agencije.

NaroA?nik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo, nakup in plaA?ilo turistiA?nega aranA?maja ali druge storitve PA Zmaj in se nanjo nanaA?ajo navedeni sploA?ni pogoji. V primeru, da je naroA?nik potovanja podjetje, druA?tvo, zavod ali izobraA?evalna ustanova, PA Zmaj sklene z naroA?nikom pogodbo o potovanju.

2. PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi na turistiA?ni aranA?ma, ki ga organizira PA Zmaj bodisi preko elektronske poA?te info@zmajtravel.com bodisi v poslovalnici PA Zmaj ali pa pri pooblaA?A?eni agenciji. Ob prijavi je potnik dolA?an navesti vse podatke in predloA?iti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plaA?ati prijavnino.

Pri sestavi kompleksnih ponudb PA Zmaj zahteva varA?A?ino za sestavo ponudbe v viA?ini 30,00 a��. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroA?ke oz. posledice, nastale zaradi napaA?nih podatkov.

Prijava potnika je zavezujoA?a. Od nje lahko odstopi le v skladu z doloA?ili o potnikovi odpovedi potovanja (7. toA?ka sploA?nih pogojev, ki govori o potnikovi odpovedi ali spremembi programa).

Za zavezujoA?o prijavo se poleg izrecne pisne prijave A?teje tudi vsako naroA?ilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika ter ostalih udeleA?encev, plaA?ilo prijavnine ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujoA?o prijavo, pa tudi prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

3. PLAA?ILO

Za dan plaA?ila se A?teje dan, ko potnik izvrA?i vplaA?ilo pri pooblaA?A?eni agenciji oziroma ko PA Zmaj prejme plaA?ilo na svoj transakcijski raA?un (transakcija preko banke).

Prijavnina, ki jo potnik plaA?a ob prijavi, znaA?a 30% cene aranA?maja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. A?e potnik ob prijavi ne vplaA?a prijavnine, ima za to vplaA?ilo moA?nost, da ga izvede v roku najveA? A?tirih dni od prijave. A?e potnik v roku A?tirih dni od prijave ne vplaA?a prijavnine, se smatra, da je prijava stornirana oziroma odpovedana. Prijava je potrjena, ko PA Zmaj prejme plaA?ilo prijavnine.

Preostali del (70% turistiA?nega aranA?maja) plaA?a potnik najmanj 30 dni pred zaA?etkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela potnik ne plaA?a v predvidenem roku, se A?teje, da je odpovedal aranA?ma, in smiselno se uporabijo doloA?ila o potnikovi odpovedi aranA?maja iz toA?ke teh sploA?nih pogojev, ki govori o potnikovi odpovedi ali spremembi potovanja za turistiA?ne aranA?maje.

PravoA?asno in pravilno ter v celoti plaA?an turistiA?ni aranA?ma jamA?i potniku, pod pogoji, doloA?enimi v teh sploA?nih pogojih za turistiA?ne aranA?maje, udeleA?bo oziroma prosto mesto na posameznem turistiA?nem aranA?maju ali potovanju. Potnik lahko prejme potrdilo o vplaA?ilu celotnega turistiA?nega aranA?maja A?ele po celotnem plaA?ilu turistiA?nega aranA?maja.

Potnik je ob odhodu dolA?an predloA?iti/pokazati vodji potovanja PA Zmaj dokazilo o celotno plaA?anem aranA?maju (potrdilo o vplaA?ilu celotnega turistiA?nega aranA?maja); v nasprotnem primeru ima vodja potovanja pravico, da potnika ne sprejme na potovanje oz. aranA?ma.

Kadar za potnika turistiA?ni aranA?ma rezervira pooblaA?A?ena turistiA?na agencija, veljajo vsa doloA?ila iz te toA?ke, smiselno tudi za pooblaA?A?eno turistiA?no agencijo, v kolikor ni v medsebojni pogodbi s pooblaA?A?eno turistiA?no agencijo dogovorjeno drugaA?e.

4. CENE

Cene potovanja so doloA?ene s programom potovanja ali letovanja ter veljajo od dneva objave programa. Potnik je ob osnovni ceni turistiA?nega aranA?maja dolA?an plaA?ati tudi vsa obvezna doplaA?ila (vizumi in ipd.), ki se, A?e niso A?e vA?teta v osnovno ceno aranA?maja, seA?tejejo skupaj z osnovno ceno turistiA?nega aranA?maja ter morebitnimi neobveznimi doplaA?ili v konA?no ceno in tako predstavljajo konA?no obveznost potnika. Organizator potovanja ima pravico do poviA?anja cene najkasneje do 20 dni pred zaA?etkom potovanja, v primeru, da je priA?lo do sprememb v teA?aju (dogovorjene) valute, do poviA?anja stroA?kov prevoza, vkljuA?no s stroA?ki goriva, ali do poviA?anja pristojbin za doloA?ene storitve (na letaliA?A?ih, v pristaniA?A?ih ipd.), ki vplivajo na ceno potovanja. PoviA?anje cene se izraA?unava z enakim odstotkom, kot je priA?lo do poveA?anja prej navedenih elementov kalkulacije. Potnik ima pravico odpovedati potovanje, A?e podraA?itev preseA?e 10 % osnovne cene aranA?maja. V tem primeru ima potnik pravico do povraA?ila vplaA?anega zneska brez pravice do nadomestila A?kode in morebitnih stroA?kov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroA?kov. O morebitni spremembi cene potovanja PA Zmaj potnika obvesti.

PA Zmaj lahko v programu priporoA?i, da potnik v destinaciji plaA?a storitve (dodatni oziroma fakultativni izleti, najem A?portne opreme, ipd), ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru PA Zmaj ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izkljuA?no pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.

PA Zmaj lahko v programu doloA?i ceno aranA?maja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniA?a v kolikor se bo prijavilo doloA?eno A?tevilo potnikov oziroma nastopijo drugi natanA?no opredeljeni pogoji. Tako doloA?ilo v nobenem primeru ne jamA?i, da bodo pogoji za zniA?anje cene aranA?maja nastopili in potnik ne more odstopiti od potovanja, ker pogoji za morebitno zniA?anje cene ne bi nastopili.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj vedno izkljuA?ujejo ter se ne seA?tevajo. A?e je moA?nih veA? popustov in/ali ugodnosti, si potnik izbere tisti popust ali ugodnost, ki mu najbolj ustreza in za katerega izpolnjuje pogoje.

5. STORITVE VA�TETE V CENO ARANA?MAJA

A?e ni v programu drugaA?e doloA?eno, so v ceni aranA?maja vA?tete prevozne (letalski prevoz a�� ekonomski razred), hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija in vodenje ter spremljanje na potovanju pa osnovno nezgodno zavarovanje in DDV.a�? A?e ni v programu drugaA?e doloA?eno, veljajo cene posameznega turistiA?nega aranA?maja na osebo, za nastanitev v standardnih dvoposteljnih sobah (brez teras, posebnih balkonov, razgledov na morje, itd.).

6. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vA?tete v ceno turistiA?nega aranA?maja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.), zato jih potnik plaA?a posebej, razen A?e ni v programu doloA?eno drugaA?e. V primeru, da so k posameznemu turistiA?nemu aranA?maju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje A?elje po teh storitvah ob prijavi, doplaA?a pa jih k ceni turistiA?nega aranA?maja. Med samim potovanjem potnik doplaA?a posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku PA Zmaj v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, A?e je med potovanjem to storitev A?e mogoA?e naroA?iti, po ceni, veljavni na kraju samem.

7. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil ali preko elektronske poA?te info@zmajtravel.com. V primeru, ko potnik odpove aranA?ma, ima PA Zmaj pravico do povraA?ila stroA?kov zaradi odpovedi potovanja. ViA?ina povraA?ila stroA?kov odpovedi aranA?maja je odvisna od A?asa pred priA?etkom opravljanja storitev, v katerem je potnik predloA?il odpoved oziroma drugaA?e odpovedal potovanje:

a�? odpoved od 90 do 61 dni pred odhodom a�� potnik mora plaA?ati 10 % od cene turistiA?nega aranA?maja;

a�? odpoved od 60 do 31 dni pred odhodom a�� potnik mora plaA?ati 30 % od cene turistiA?nega aranA?maja;

a�? odpoved od 30 do 22 dni pred odhodom a�� potnik mora plaA?ati 50 % od cene turistiA?nega aranA?maja;

a�? odpoved od 21 do 15 dni pred odhodom a�� potnik mora plaA?ati 70 % od cene turistiA?nega aranA?maja;

a�? odpoved od 14 do 8 dni pred odhodom a�� A�potnik mora plaA?ati 90 % od cene turistiA?nega aranA?maja;

a�? odpoved od 7 do vkljuA?no dneva odhoda oziroma zaA?etka opravljanja storitve a�� potnik mora plaA?ati 100 % od cene turistiA?nega aranA?maja;

a�? neudeleA?ba brez odpovedi a�� potnik mora plaA?ati 100 % od cene turistiA?nega aranA?maja.

A?e potnik odpove aranA?ma, je prav tako dolA?an PA Zmaj povrniti administrativne stroA?ke v viA?ini 15,00 a�� na turistiA?ni aranA?ma, na katerega se je potnik prijavil. ViA?ina stroA?kov odpovedi aranA?maja, ko PA Zmaj ni organizator aranA?maja, je doloA?ena s sploA?nimi pogoji ali drugim aktom organizatorja.

Ne glede na zgoraj doloA?ene stroA?ke odpovedi, so le-ti lahko tudi viA?ji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih PA Zmaj narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povraA?ilo stroA?kov zaradi odpovedi potovanja drugaA?e doloA?eni, veljajo pogoji doloA?eni v programu.

A?e se potnik ne pojavi ali odpove potovanje na dan zaA?etka potovanja ali celo po njegovem zaA?etku, ga PA Zmaj oziroma organizator potovanja bremeni za celotno vrednost aranA?maja, ki je lahko poveA?ana do viA?ine dejanskih stroA?kov.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo A?eljo in s pisno izjavo o prekinitvi. a�?A?e potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povraA?ila stroA?kov ali kupnine ne delno ne v celoti.

V kolikor potnik med potovanjem po svoji A?elji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del potovanja, se A?teje, da je potnik odstopil od potovanja. V tem primeru je potnik odgovoren za stroA?ke in A?kodo, ki jo je s tem povzroA?il in nima pravice zahtevati kakrA?ne koli odA?kodnine ali zniA?anja cene.

V primeru viA?je sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani PA Zmaj zaradi nepravilno opravljene storitve, ali drugih izrednih razlogov na katere PA Zmaj ni imela vpliva (stanje na cestah, stavke, naravne nesreA?e, itd.) potnik nima pravice zahtevati kakrA?ne koli odA?kodnine ali zniA?anja cene.

Potnik lahko po prijavi na potovanje spremeni ime ali A?tevilo potnikov, nastanitev, datum potovanja, vendar le pod pogojem, da je taka sprememba moA?na brez odpovedi aranA?maja. Za vsako tako spremembo PA Zmaj zaraA?una potniku administrativne stroA?ke v viA?ini 15,00 a��. V primerih, ko pa so stroA?ki spremembe viA?ji, A?e zlasti, kadar aranA?ma obsega tudi prevoz s A?arterjem ali prevoz z redno letalsko linijo, in nastanejo tudi stroA?ki zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev, pa PA Zmaj zahteva povrnitev dejanskih stroA?kov, nastalih zaradi spremembe.

Vodja potovanja A�PA Zmaj ima pravico, da potnika ne sprejme na potovanje oz. aranA?ma, A?e je potnik ob odhodu oA?itno pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc, predvsem kadar vodja potovanja oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoA?enje sebe ali drugih. PA Zmaj v tem primeru smatra, da je potnik odpovedal potovanje na dan odhoda in ravna po doloA?ilih o potnikovi odpovedi. PA Zmaj bo uveljavljala vso A?kodo, ki bi jo na poti oziroma med trajanjem izvajanja programa povzroA?il potnik pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc.

8. ZAVAROVANJE ODPOVEDI TURISTIA?NEGA ARANA?MAJA (odpovedni riziko)

Potnik lahko zaradi doloA?enih okoliA?A?in, ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi oA?ji druA?ini, zaradi katerih se potovanja ne more udeleA?iti in ki jih ob prijavi na potovanje ni bilo moA? predvideti, sklene zavarovanje rizika odpovedi turistiA?nega potovanja. A�Zavarovanje rizika odpovedi se sklene med potnikom in poljubno zavarovalnico, ki to zavarovanje ponuja, PA Zmaj nastopa tu zgolj kot informator, ki potniku svetuje, katera zavarovalnica je zanj najbolj primerna za sklenitev zavarovanja rizika odpovedi. Prav tako je tudi postopek reA?evanja A?kodnega primera v pristojnosti zavarovalnice, prek katere je bilo zavarovanje rizika odpovedi sklenjeno.

Praviloma zavarovanje rizika odpovedi vkljuA?uje kritje stroA?kov potovanja v primerih:

a�?nezgode, smrti A�ali nepriA?akovanega poslabA?anja zdravstvenega stanja zavarovanca,

a�?smrti zavarovanA?evih svojcev, ki zavarovancu onemogoA?a potovanje,

a�?nezgode ali nepriA?akovanega poslabA?anja zdravstvenega stanja zavarovanA?evih oA?jih svojcev, ki zavarovancu zaradi potrebne nege ali hospitalizacije onemogoA?a potovanje,

a�?uradnih pozivov,

a�?elementarnih nesreA?.

Odpovedni riziko ne velja v primerih, A?e si potnik premisli in se ne A?eli udeleA?iti dogovorjenega turistiA?nega aranA?maja, v primerih sluA?benih obveznosti in podobno.

Potnik pridobi pri zavarovalnici, kjer sklene zavarovanje rizika odpovedi, informacije o konkretnih primerih, ki so vkljuA?eni v kritje stroA?kov potovanja. A?e A?eli potnik skleniti zavarovanje rizika odpovedi, ga mora skleniti pri zavarovalnici v roku 24-ih ur od plaA?ila, kasneje sklenitev tega zavarovanja ni mogoA?a.

V kolikor je organizator turistiA?nega aranA?maja druga turistiA?na agencija, se lahko potnik odloA?i za zavarovanje odpovedi turistiA?nega potovanja v skladu s sploA?nimi pogoji drugega organizatorja turistiA?nega aranA?maja.

9. DOPLAA?ILO ZA PRIMER ODPOVEDI TURISTIA?NEGA ARANA?MAJA

Potnik lahko sklene pri zavarovalnici zavarovanje odpovedi turistiA?nega aranA?maja (8. toA?ka sploA?nih pogojev) in ga tam tudi doplaA?a (doplaA?ilo za primer odpovedi turistiA?nega aranA?maja ni vkljuA?eno v ceno aranA?maja) skladno s pogoji in navodili zavarovalnice. Ne glede na doplaA?ilo potnika pri zavarovalnici za primer odpovedi turistiA?nega aranA?maja ima PA Zmaj v primeru potnikove odpovedi pravico do povrnitve administrativnih stroA?kov, ki znaA?ajo 15,00 a�� na turistiA?ni aranA?ma, na katerega se je potnik prijavil.

Potnik ali potnikov pooblaA?A?enec mora potovanje odpovedati pisno in z ustreznim dokazilom, in sicer najkasneje do dve uri pred zaA?etkom potovanja; v nasprotnem primeru potnik nima pravice do uveljavljanja vraA?ila na podlagi doplaA?ila za primer odpovedi turistiA?nega aranA?maja. Kot zaA?etek potovanja, ki se zaA?ne z organiziranim avtobusnim, letalskim ali ladijskim prevozom, se A?teje ura avtobusnega, letalskega ali ladijskega odhoda. V primeru, ko v turistiA?ni aranA?ma ni vkljuA?en organiziran prevoz, pa se kot zaA?etek potovanja A?teje ura, ko bi potnik lahko dejansko prevzel nastanitveni objekt (obiA?ajno ob 14.00).

Zahtevka za vraA?ilo ni mogoA?e uveljavljati po datumu zaA?etka potovanja, kakor tudi ne za A?as neizkoriA?A?enega dela potovanja.

A�teje se, da potnik ni zaA?el potovanja oziroma da je odstopil od potovanja, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakrA?nihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede na to, ali se je to zgodilo na zaA?etku potovanja ali med potovanjem. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzroA?eno A?kodo in ne more uveljavljati nobenih vraA?il na podlagi doplaA?ila za primer odpovedi turistiA?nega aranA?maja.

A?e potnik odpove potovanje s priloA?enim ustreznim dokazilom, vendar ne doplaA?a za primer odpovedi turistiA?nega aranA?maja, nima pravice do uveljanja vraA?ila na podlagi doplaA?ila za primer odpovedi turistiA?nega aranA?maja; v tem primeru mora potnik povrniti stroA?ke PA Zmaj v skladu s 7. toA?ko SploA?nih pogojev, katere viA?ina je odvisna od A?tevila dni pred potovanjem, ko je bilo potovanje odpovedano.

V drugih primerih dokumentirane viA?je sile, ki ne spadajo med dogodke, ki jih krije doplaA?ilo za primer odpovedi turistiA?nega aranA?maja in zaradi katerih potnik odpove potovanje, ima PA Zmaj pravico do povraA?ila vseh svojih A?e nastalih stroA?kov, kakor tudi tistih, ki nastanejo z odpovedjo potovanja. ViA?ja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred prijavo na potovanje ni bilo mogoA?e predvideti ali se ji izogniti.

10. ORGANIZATORJEVA ODPOVED TURISTIA?NEGA ARANA?MAJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

PA Zmaj si v skladu z veljavno zakonodajo pridrA?uje pravico do odpovedi potovanja. PA Zmaj si pridrA?uje odpovedati potovanje najkasneje 7 (SEDEM) dni pred predvidenim odhodom, A?e se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno A?tevilo potnikov.

A?e v programu ni drugaA?e navedeno, je najmanjA?e A?tevilo potnikov v doloA?enem prevoznem sredstvu naslednje:

– za potovanje z avtobusom a�� najmanj 15 potnikov,

– za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi najmanj 10 potnikov,

– za potovanje na medcelinskih letalskih progah najmanj 10 potnikov,

– za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali ladjami a�� najmanj 80% zasedenosti le-teh.

V primerih, ko PA Zmaj izrecno pisno jamA?i odhod oziroma a�?garantira odhoda�? ne more odpovedati potovanja.

PA Zmaj si pridrA?uje pravico do popolnega ali delnega odstopa od potovanja, A?e pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliA?A?ine, ki jih ni bilo mogoA?e priA?akovati, odstraniti ali se jim izogniti, za PA Zmaj pa te okoliA?A?ine pomenijo utemeljen razlog, da potovanja ne bi organizirala, A?e bi obstajale ob prijavi potnika na potovanje.

Pri turistiA?nih aranA?majih ter ostalih turistiA?nih storitvah, kjer je ustrezno vreme bistven pogoj za izpolnitev programa, se odstop od potovanja zaradi slabega oziroma neustreznega vremena A?teje kot odstop od potovanja zaradi izrednih okoliA?A?in. V tem primeru ima potnik pravico le do povrnitve vplaA?anega zneska ali do prenosa vplaA?anega zneska na drug termin.

PA Zmaj lahko odpove potovanje in zahteva povrnitev A?kode od potnika, predvsem A?e se ugotovi, da je potnik ob prijavi namerno sporoA?il napaA?ne podatke o A?tevilu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem priA?lo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil PA Zmaj.

PA Zmaj si pridrA?uje pravico do spremembe dneva in A?asa odhoda oziroma do odpovedi potovanja zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa viA?je sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, A?e se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov poloA?aj v drA?avi, kjer je organiziran program, naravne nesreA?e ali drugi nepredvideni vzroki, na katere PA Zmaj ne more vplivati), brez posebne odA?kodnine in po veljavnih predpisih v potniA?kem prometu.

PA Zmaj ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakrA?nekoli viA?je sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstojeA?e moA?nosti.

V primeru, da PA Zmaj odpove potovanje brez utemeljenih razlogov, ima potnik pravico do celotnega povraA?ila vplaA?ane cene aranA?maja. V tem primeru potnik nima pravice do povraA?ila stroA?kov vizuma, potrebnega za vstop v drA?avo, kamor naj bi se potovalo, ali stroA?kov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. Prav tako v tem primeru potnik nima pravice do povraA?ila stroA?kov zavarovanja, sklenjenega pri zavarovalnici.

PA Zmaj o kakrA?nikoli naknadni spremembi programa potnika nemudoma obvesti. A?e PA Zmaj oziroma drug organizator potovanj odstopi od potovanja med njenim izpolnjevanjem, ima potnik pravico do praviA?nega plaA?ila za dogovorjene storitve.

PA Zmaj ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takA?nih zamud.

V primeru, da PA Zmaj zaradi izrednih okoliA?A?in, ki jih ni mogel priA?akovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti, na kraju samem ne more zagotoviti nastanitve potnikov v dogovorjenem objektu, lahko nastani potnike v objektu iste kategorije ali viA?je kategorije in samo v dogovorjenem kraju.

11. POTOVALNI DOKUMENTI IN OSTALE POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Potnik se je dolA?an informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Potnik je dolA?an skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje drA?ave, kakor tudi tiste, v katero ali skozi katero potuje.

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug ustrezen veljaven osebni dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno drA?avo.

V primeru, da posamezne drA?ave pogojujejo vstop v drA?avo z doloA?eno A?asovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolA?an potnik na ta doloA?ila sam paziti in PA Zmaj za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Potnik si je dolA?an pred potovanjem oziroma do roka, ki je v programu doloA?en, pridobiti vizume za drA?ave, v katere potuje in opraviti cepljenja, ki so za te drA?ave zahtevana.

A?e potnik teh obveznosti ne izpolni, ravna PA Zmaj po doloA?ilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku vizum ureja PA Zmaj, le-ta ne jamA?i za uspeA?nost pridobitve vizuma. StroA?kov pridobitve ter samih vizumov PA Zmaj potniku ne vraA?a. Prav tako PA Zmaj ne jamA?i za toA?nost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaniA?tev. V primeru zavrnitve vstopa v drA?avo ali drugih ovir nosi vse stroA?ke potnik sam. Posredovanje PA Zmaj pri pridobitvi vizuma ni vA?teto v ceni potovanja, ampak se plaA?a posebej. A�teje se, da si potnik ureja vizum sam, kadar PA Zmaj ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku, doloA?enem v programu ali ponudbi.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniA?kem prometu (letalski, ladijski, avtobusni …) je potnik dolA?an ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeleA?encih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti natanA?no ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleA?enci potovanja dolA?ni v skladu s predpisi o prestopu drA?avne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napaA?ni podatki povzroA?ijo zamudo, dodatne stroA?ke ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroA?ke udeleA?encem potovanja zgolj potnik sam.

Potnik je dolA?an spoA?tovati hiA?ni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja potovanja in izvajalcem storitev. A?e potnik ne upoA?teva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzroA?eno A?kodo, organizator pa odklanja vsakrA?no odgovornost za A?kodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolA?an obnaA?ati tako, da ne ogroA?a A?ivljenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroA?a samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik obnaA?a v nasprotju s tem doloA?ilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izloA?iti z nadaljnjega potovanja brez povraA?ila kakrA?nihkoli stroA?kov, razen plaA?il, ki se plaA?ujejo na kraju samem.

12. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v doloA?ene drA?ave potnik dolA?an cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, A?e je tovrsten predpis sprejet po prijavi na potovanje; to ni opraviA?ljiv razlog za odstop od potovanja, A?e ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolA?an predloA?iti zdravniA?ko potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oziroma zahtevana doloA?ena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjiA?ico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. PA Zmaj ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoA?tovanja zdravstvenih predpisov drA?ave, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroA?ke povezane s tem.

13. PRTLJAGA

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uniA?eno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in/oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijave izgubljene ali poA?kodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika, hotel oziroma drugega neposrednega ponudnika storitve. Za prevoz posebne prtljage, kot je kolo, surf, golf oprema …, mora potnik prevozniku plaA?ati doplaA?ilo, in sicer obiA?ajno ob odhodu neposredno na letaliA?A?u. V vsakem primeru je prevoz tovrstne prtljage obvezno najaviti A?e ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridrA?uje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroA?ke oziroma A?kodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.

Prevoz prtljage do doloA?ene teA?e, ki jo doloA?a prevoznik, je brezplaA?en. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplaA?nega prevoza doloA?ene teA?e prtljage (po doloA?ilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplaA?a potnik sam na kraju samem, v ustrezni valuti oziroma po doloA?ilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplaA?nega prevoza prtljage.

Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izkljuA?no letalska druA?ba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniA?kem prometu.

V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske druA?be, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske druA?be, en izvod pa zadrA?i zase. Na podlagi obrazca mu letalska druA?ba izplaA?a odA?kodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniA?kem prometu

PA Zmaj ne odgovarja za krajo ali poA?kodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.), ki se zgodijo v A?asu trajanja programa potovanja.

14. TOA?NOST PREVOZNIKOV

PA Zmaj ne odgovarja za toA?nost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prometu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniA?kih prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. PA Zmaj ne odgovarja za A?kodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

PA Zmaj si pridrA?uje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, leti preko drugega letaliA?A?a ipd.), ki nastopijo zaradi razliA?nih tehniA?nih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so najveA?krat posledica preobremenjenosti zraA?nega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva.

Spremembe iz prejA?njega odstavka pri paketnih potovalnih aranA?majih ne A?tejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izkljuA?no prihodu in odhodu na destinacijo in z nje ter s tem povezanimi prevozi, ne pa tudi poA?itku.

Potnik je dolA?an 48 ur pred vrnitvijo pri predstavniku organizatorja preveriti uro povratka, razen A?e potuje v skupini z vodnikom ali spremljevalcem PA Zmaj.

15. IZGUBA DOKUMENTOV

A?e potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroA?ke priskrbi nove.

Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoA? obrne na vodjo potovanja ali predstavnika PA Zmaj oziroma predstavnika organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistiA?ni aranA?ma.

V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upraviA?en do kakrA?negakoli povraA?ila vplaA?anega potovanja ali povrnitve stroA?kov.

16. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOA?BE

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti reklamirati na kraju samem in o tem obvestiti vodjo potovanja PA Zmaj. V kolikor se reklamacija na kraju samem ne more reA?iti, je potnik dolA?an od vodje potovanja PA Zmaj zahtevati pisno potrditev zahtevanih pomanjkljivosti . Na osnovi le-teh lahko potnik vloA?i reklamacijo najkasneje v 2 mesecih po konA?anem potovanju oziroma letovanju, sicer se reklamacija ne upoA?teva.

V primeru, da bi bila po vsebini sodecI? reklamacija lahko resI?ena na kraju samem (na primer pomanjkljiva A?istoA?a sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni reklamiral napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil vodjo potovanja PA Zmaj, se A?teje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejsI?ih reklamacij z zahtevo po znizI?anju cene storitve oziroma plaA?ilu A?kode.

Potnik je dolA?an pri odpravljanju vzroka reklamacije sodelovati z vodjo potovanja PA Zmaj oziroma s ponudnikom storitve z dobrim namenom. A?e potnik ne sprejme ponujene reA?itve reklamacije, ki ustreza vplaA?anim storitvam po programu, PA Zmaj poznejA?e reklamacije ne bo upoA?tevala.

Potnik lahko vloA?i reklamacijo pisno v predpisanem roku. Brez pisne reklamacije PA Zmaj ne obravnava zahtevkov za zniA?anje cen ter odA?kodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo priporoA?eno poA?lje na naslov: Potovalna agencija Zmaj, RakovniA?ka ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenija. Reklamacija mora biti podpisana, vlozI?i pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti prilozI?eno reklamaciji, sicer PA Zmaj take reklamacije ne bo obravnavala.

Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloA?i ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik uveljavlja svoj zahtevek.

Organizator je dolA?an prviA? pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po sprejemu pritoA?be, dokonA?no pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritoA?be pri ponudniku storitve; oziroma, v A?asu, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. A?lenom Obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda odgovora na reklamacijski zahtevek potnika, se potnik odreka posredovanju pritoA?be tretjim osebam in pristojnim institucijam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.

ViA?ina reklamacije je v vsakem primeru omejena z visI?ino vplacI?anega aranA?maja, A?e po krivdi PA Zmaj ni prisI?lo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odA?kodnine v viA?ini realne vrednosti neizvedenih storitev. To dolocI?ilo ne velja v primeru, da ima PA Zmaj pravico do odpovedi aranzI?maja ali spremembe programa, skladno z dolocI?ili teh splosI?nih pogojev in zakona.

Ko potnik sprejme odobren znesek reklamacijskega zahtevka, se s sprejetjem tega zneska strinja, da je njegov zahtevek v celoti reA?en in s tem dejanjem potrjuje, da je prejel primerno zadoA?A?enje in se odreka kakrA?nimkoli ponovnim zahtevkom.

17. UPORABA PODATKOV

PA Zmaj vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Smatra se, da potnik s prijavo na potovanje pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistiA?ne obdelave in obveA?A?anja o ponudbi. A?e potnik tega ne A?eli, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

18. POTOVANJE Z OTROKI IN MLADOSTNIKI

V posameznih primerih, doloA?enih s posameznim programom turistiA?nega aranA?maja ali potovanja, je lahko doloA?eno, da imajo mladoletni otroci do starosti, doloA?ene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turistiA?nega aranA?maja oziroma potovanja ali na celotni turistiA?ni aranA?ma

oziroma potovanje.

Pogoji in viA?ina posameznega popusta so doloA?eni v vsakem posameznem programu turistiA?nega aranA?maja ali potovanja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistiA?ni aranA?ma ali potovanje ne predvideva tovrstnih posebnih popustov.

Vsak otrok, ne glede na starost in viA?ino morebitnih popustov, mora biti naveden ob prijavi na potovanje in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje drA?ave, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden ob prijavi na potovanje za posamezni turistiA?ni aranA?ma ali potovanje, se A?teje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turistiA?nega aranA?maja ali potovanja. S prijavo na potovanje starA?i oziroma zakoniti zastopniki otroka prevzamejo vso odgovornost za otroka na potovanju (npr. poA?kodbe, neprimerno obnaA?anje, itd.)

Kadar otrok do 15. leta starosti potuje v tujino ali iz tujine brez spremstva zakonitega zastopnika, potrebuje poleg potovalnega dokumenta A?e dovoljenje zakonitega zastopnika. Obrazec dovoljenja je predpisane oblike. Dobi se ga na upravni enoti, ki ga tudi potrdi, prav tako ga lahko potrdi organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaA?A?en za opravljanje konzularnih zadev.

19. ZAVAROVANJE POTNIKOV

Vsi potniki PA Zmaj so v A?asu potovanja nezgodno zavarovani. Nezgodno zavarovanje turistov in izletnikov je sklenjeno z zavarovalnico Triglav in vkljuA?uje zavarovanje za primer nezgodne smrti in invalidnosti. Nezgodnemu zavarovanju je dodano zavarovanje organizatorjeve odgovornosti za osebe in stvari v primerih, ko je organizator odgovoren za nastalo A?kodo po veljavni zakonodaji (pri letalskih prevozih odgovarja za prtljago letalska druA?ba in sicer na osnovi predpisov, ki veljajo v mednarodnem potniA?kem prometu). V primeru osebne poA?kodbe, poA?kodbe stvari ali kraje o tem nemudoma obvestite organizatorja potovanja oz. policijo.

Prav vsem potnikom pa predlagamo dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanju v tujini, ki lahko v primeru bolezni, hospitalizacije, nujne medicinske pomoA?i, nujnega prevoza ali posebnega poleta potrebnega za obolelega potnika pripomore k nestresnemu in predvsem cenovno neobremenjujoA?emu zdravljenju potnika in vrnitvi v domovino. Zdravstveno zavarovanje v tujini se sklene med potnikom in poljubno zavarovalnico, ki to zavarovanje ponuja, PA Zmaj nastopa tu zgolj kot informator, ki potniku svetuje, katera zavarovalnica je zanj najbolj primerna za sklenitev zdravstvenega zavarovanja v tujini. Prav tako je tudi postopek reA?evanja A?kodnega primera v pristojnosti zavarovalnice, prek katere je bilo zdravstveno zavarovanje v tujini sklenjeno. Zdravstveno zavarovanje v tujini ni vkljuA?eno v ceno aranA?maja, zato ga potnik plaA?a posebej pri zavarovalnici, kjer sklene zdravstveno zavarovanje v tujini, razen A?e ni v programu doloA?eno drugaA?e.

20. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo PA Zmaj bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno A?teje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Cene in fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, zato PA Zmaj ne jamA?i za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno.

21. KATEGORIZACIJE NASTANITVENIH OBJEKTOV IN NA SPLOA�NO O HIA�NIH REDIH

Nastanitve v programih so oznaA?ene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih drA?avah, veljavno v A?asu izdaje programa, na katero organizator nima nikakrA?nega vpliva. Standardi turistiA?nih ponudb med izbranimi cilji so razliA?ni in neprimerljivi. Pri tem je treba upoA?tevati, da merila kategorizacije v nekaterih turistiA?nih destinacijah bistveno odstopajo od meril, ki veljajo v Republiki Sloveniji oziroma v veA?ini zahodnoevropskih drA?av, zato se v teh drA?avah priporoA?a rezervacija nastanitve viA?je kategorije.

Organizator potovanja ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaA?A?ene agencije, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu.

HiA?ni redi, prehrana, storitve, plaA?a kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turistiA?nih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakrA?nega vpliva.

Pri aranA?majih, oznaA?enih z a�?all inclusivea�?, je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oziroma ponudbi, saj ne kaA?e enaA?iti vseh A�all inclusiveA� ponudb. ObiA?ajno je osnovna storitev pri A�all inclusiveA� ponudbi polni penzion (zajtrk, kosilo in veA?erja), pri obrokih je vA?teta pijaA?a (lokalna).

A?e potnik pri rezervaciji ne doplaA?a sobe s posebnimi znaA?ilnostmi (pogled na morje, balkon, lega – orientacija, doloA?eno nadstropje), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove A?elje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoA?tevati, da le-ta navadno ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je navadno manjA?a in ima slabA?o lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoA?tevati, da gre najveA?krat dejansko za dvoposteljno sobo s pomoA?nim leA?iA?A?em, pri A?emer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve drugih dveh oseb. Navadno gre za zloA?ljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke.

22. OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM

Za potovanja z organiziranim odhodom potnik prejme konA?no obvestilo najkasneje 5 a�� 7 dni pred odhodom. Potnik lahko prejme sporoA?ilo o odhodu na svoj elektronski naslov ali s klasiA?no poA?to. A?e potnik v tem roku obvestila ne prejme mu priporoA?amo, da poA?lje PA Zmaj elektronsko poA?to na elektronski naslov info@zmajtravel.com . Obvestila pred potovanjem za enodnevne izlete ter za vse aranA?maje z lastnim prevozom se ne pripravljajo, saj so vsi napotki navedeni na samem programu potovanja.

V primeru, ko organizira turistiA?ni aranA?ma pooblaA?A?ena turistiA?na agencija bo prejel potnik obvestilo o odhodu najkasneje dva (2) dni pred odhodom. V morebitnem primeru, da potnik do en (1) dan pred odhodom ne prejme obvestila na svoj elektronski ali poA?tni naslov, ga prav tako naproA?amo, da poA?lje PA Zmaj elektronsko poA?to na elektronski naslov info@zmajtravel.com . A�kodo, ki bi nastala, ker je potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov ob prijavi na potovanje nosi potnik.

23. KONA?NA DOLOA?ILA

V vseh cenah aranA?majev iz ponudbe PA Zmaj je vkljuA?en davek na dodano vrednost (DDV).

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodiA?A?e v Ljubljani.

Ti sploA?ni pogoji veljajo za vsa potovanja PA Zmaj, ki so bila rezervirana s strani potnikov od dneva veljave sploA?nih pogojev naprej. SploA?ni pogoji zaA?no veljati z dnem 4.7.2016.

Ljubljana, 4.7.2016