Jak na przykA�ad skutecznie przeprowadziA� migracjA� centrum danych

Migracje duA?ych centrA?w danych bA�dA� wystarczajA�co skomplikowane, poniewaA? stwarzajA� znaczne ryzyko dla porzA�dnoA�ci biznesowej. PoniA?sze najlepsze praktyki mogA� wesprzeA� kierownictwu IT w przydzieleniu odpowiednich zapasA?w do schematA?w migracji, metod i testA?w, ktA?re zezwolA� chroniA� dokumentacjA� firmowA� jak i rA?wnieA? poufne dane, a takA?e poprawiA� wszystkie normy wstA�pne sukcesu.

Decydenci IT, ktA?rzy stojA� przed obowiA�zkiem migracji swoich korporacyjnych centrA?w danych w trakcie ogA?lnej procedury modernizacji infrastruktury:

 • Stale A�A�cz doA�wiadczenie stron trzecich z ugruntowanA� bazA� mA�droA�ci, szczegA?lnie jeA�li nie posiadajA� one wystarczajA�cego doA�wiadczenia po firmie, by zaplanowaA�, wykonaA� i sporzA�dziA� raporty na temat duA?ych projektA?w podobnych do odwiedzenia migracji centrA?w danych.
 • Zapewnienie przygotowania i poparcia rzetelnej procedury komunikacji w celu wszystkich faz migracji a mianowicie jest to wymagane, aby zredukowaA� ryzyko niedoborA?w. Upewnij siA�, A?e kaA?de wydziaA�y, ktA?rych dotyczy trudnoA�A�, sA� dostarczane z wyczerpujA�cymi informacjami.
 • W celu zastosowania ograniczenia zaryzykowania korzystajA� z protokoA�A?w odzyskiwania po usterki i w wielu przypadkach przeprowadzajA� analizy.
 • Skrupulatnie zapisuj, jak proces migracji jest realizowany we pewnych okresach wzoru, aby zagwarantowaA�, A?e drogocenne zapisy sA� lekcjami, oraz materiaA�y referencyjne dla obserwacji po migracji sA� oszczA�dzone dla kompletnej kompletnoA�ci kompletnej procedury.
 • RzuA�my okiem na dobre przykA�ady, ktA?re powinien braA� odpowiedzialny menedA?er IT podczas wykonywania migracji centrum ustaleA� badawczych.

  1. Do kupienia doA�wiadczenie Poprzednio rozpoczA�ciem takiej waA?nej turystycznych bardzo fundamentalne jest upewnienie siA�, A?e posiadasz wystarczajA�ce umiejA�tnoA�ci. Ekspertyza stron trzecich moA?e byA� dobrym rozwiA�zaniem.

  2. SkA�adanie naleA?ytego zespoA�u Zasadnicze projekty A?A�dajA� doA�wiadczonego lidera, ktA?ry zbuduje zespA?A� zA�oA?ony z ekspertA?w ze wszystkich zaangaA?owanych sekcji. Ten projektodawca musi rA?wnieA? mieA� szansA� zarzA�dzania zasobami i przypisywania zadaA�.

  kilku. Etap przygotowania Sukces kaA?dego projektu datarooms.pl jest zaleA?ne od skrupulatnego przygotowania jak i rA?wnieA? skrupulatnego wyznaczania celA?w. Konieczne sA� teA? testy.

  4. UA�atw wA?wczas Im w mniejszym stopniu danych domaga siA� ruchu, tym A�atwiej stanie siA� caA�y proces. SprA?buj uproA�ciA�, skondensowaA�, zwirtualizowaA�, zoptymalizowaA�, wyczyA�ciA� dane dA?b przed rozpoczA�ciem projektu.

  piA�A�. ZarzA�dzaj wspA?A�zaleA?noA�ciami Na tym etapie dokonuje siA� wyraA?nej marki wszystkich zespoleA� miA�dzy aplikacjami, platformami jak i rA?wnieA? rA?A?nymi urzA�dzeniami, takimi jak chmura, panele radiowe i przechowywanie danych u nas. Podczas tego etapu zamierzasz dalej rozwaA?aA� stabilnoA�A� jak i rA?wnieA? tworzy ewidencjA� maA�ych skA�adnikA?w rA?A?nych punktA?w projektu.

  6. Miej pewnoA�A�, aby siA� komunikowaA� DziaA�ajA�ca strategia A�A�cznoA�ci jest niezastA�piona na pewnych etapach migracji danych. Wymiana ma zasadnicze znaczenie, odnoA�nie do eliminowanie defektA?w i sporzA�dzanie zaufanych drA?g wymiany informacji. Komunikacja ma obowiA�zek obejmowaA� kaA?de dziaA�y jak rA?wnieA? definiowaA� uczestnikA?w i obowiA�zki podczas caA�ego procesu.

  Dyskusja na temat wykazu migracji pochodzA�ce z wewnA�trznym zespoA�em IT i jednostkami biznesowymi jest dodatkowo waA?na bA�dA�cA� sposobem na unikniA�cie dysfunkcji. Daj poznaA� o kamieniach milowych, potencjalnych wyzwaniach jak i rA?wnieA? skup siA� na sukcesach.

  7. Organizowanie jest kluczowe Liczba punktA?w migracji informacji czA�sto zaleA?y od przerA?A?nych czynnikA?w, choA�by takich jak wielkoA�A� centrum danych, niebezpieczeA�stwo przerw na A�wiadczeniu ofert, a takA?e potrzeby budA?etowe.

  8. Zaplanuj przyszA�oA�A� Problemy sA� zamieszczane niewA�tpliwie pod wszystkich etapach faktycznej zamiany danych. Mocodawca musi zaplanowaA� takie troski, aby zbudowaA� odpowiednie protokoA�y unikania niebezpieczeA�stwa. Ponownie zabiera to naszego biura do A�wietnie zaplanowanej fazy przygotowawczej.

  dziewiA�A�. Testy sA� waA?ne Perfekcja pochodzi z doA�wiadczeA�. Przed rozpoczA�ciem migracji programu naleA?y przeprowadziA� zestaw testA?w, aby zagwarantowaA� “poziom bazowy” rA?A?nych szczytA?w operacyjnych, w tym jego zdolnoA�A� do dziaA�ania bez oddziaA�ywania na jego wydajnoA�A�.

  dziesiA�ciu. Nie panikuj Aby uciec nieplanowanych brakA?w, zaimplementuj okres “zamroA?enia” rozpoczynajA�cy siA� tuA? przed przebiegiem migracji i zatrzymujA�cy siA� natychmiast poprzez zakoA�czeniu migracji.

  Podczas migracji przygotuj siA� na problemy z komunikacjA�, bA�A�dne informacje uwierzytelniajA�ce bA�dA? nieprawidA�owe testy. Czasami takie problemy sprawiajA� kaskadowy oddziaA�ywanie na wszechstronnA� wydajnoA�A� ukA�adu, szczegA?lnie, jeA?eli nie pozostaA�a ustawiona A?adna droga ewakuacji.

  11. Testowanie ponownie Nawet gdy wykonaA�eA� powtarzajA�ce siA� testy, zastosuj stosunek oparte za ryzyku, ktA?re opiera siA� za opiniach profesjonalistA?w wewnA�trz firmy.

  12. Testy po migracji Hurra! UkoA�czyA�eA� bezbA�A�dnA� migracjA�. Mimo to powinieneA� mieA� przydzielone zasoby eksperckie przydatne poprzez nastA�pny tydzieA�. Dodatkowa uwaga jest ciA�gle uzasadniona niepowodzeniem w efektywnoA�ci sieci. WyprA?buj takA?e, lub usA�ugi necie korporacyjnej i zapory ogniowe sA� w peA�ni przetestowane co do stabilnoA�ci jak i rA?wnieA? szybkoA�ci.

  13. Wykonaj Audyt Audyt turystycznych migracyjnej jest zwykle sprawiedliwy. Ten kosztowny przeglA�d zagwarantuje bezcenne pierwiastki i mA�droA�A� na temat przerA?A?nych czynnikA?w sukcesu.

  14. Wykonaj zamkniA�cie ZakoA�cz zamkniA�cie przy odpowiedni rodzaj, aby upewniA� siA�, hdy A?adne zakamuflowane bA�A�dy nie wpA�ynA� w korpusy

  Zef Berisaj